ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αρθρο της Ελένης Γεωργοπούλου
Δικηγορου- Συμβολαιογράφου

Για τη σύσταση οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας απαιτούνται τα κατωτέρω έγγραφα και σχεδιαγράμματα υπογεγραμμένα από πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα ή τεχνολόγο μηχανικό που έχει δικαίωμα υπογραφής τέτοιων σχεδίων.
1.Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού σύμφωνα με το Ν.651/1977 και Ν.1337/1983 (και σε κάθετη ιδιοκτησία με αποτύπωση ορίων των τμημάτων αποκλειστικής χρήσεως καθεμιάς από τις διηρημένες ιδιοκτησίες)
2.Κατόψεις ορόφων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν
3.Πίνακες κατανομής των ποσοστών συνιδιοκτησίας, των λοιπών αναλογιών καθώς και δαπανών κοινοχρήστων
4.Άδεια οικοδομής, εφόσον έχει εκδοθεί, με την τελευταία τυχόν αναθεώρηση
5.Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο και η διαδικασία κτηματογράφησης των οποίων έχει ολοκληρωθεί. Για όσες περιοχές δεν έχει ολοκληρωθεί Κτηματογραφικό απόσπασμα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ Ή ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1.Όταν μεταβιβάζεται οικόπεδο που έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως με τον Ν. 1337/1983 και η κύρωση της πράξης εφαρμογής έγινε μετά την 25-11-1994 ή δεν έχει ακόμη κυρωθεί παίρνουμε βεβαίωση από το Δήμο ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας (Ν.2242/1994) και στην περίπτωση που έχει κυρωθεί η Πράξη εφαρμογής (ανεξάρτητα του πότε έγινε η κύρωση) βεβαίωση ότι δεν οφείλεται εισφορά σε γη και χρήμα ή τουλάχιστον έχουν εξοφληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της τελευταίας.
2.Ενώπιον του συμβολαιογράφου υπογράφει ο δωρητής / γονέας που μεταβιβάζει υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.2238/1994: α) είτε ότι δήλωσε εμπρόθεσμα το εισόδημα των δύο τελευταίων οικονομικών ετών από τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων όσων ιδιοκατοικούντο ή ιδιοχρησιμοποιούντο), β) είτε ότι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν του είχαν αποφέρει εισόδημα τα τελευταία πέντε χρόνια προ της μεταβιβάσεως. Το ένα αντίτυπο προσαρτάται στη συμβολαιογραφική πράξη και το άλλο αποστέλλεται από το συμβολαιογράφο στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του δωρητή / παρέχοντος.
3.Αντίγραφο επικυρωμένο της αδείας ανοικοδομήσεως για όσα κτίσματα κτίστηκαν μετά την 14-3-1983.-
4.Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου υπογεγραμμένο από πολιτικό / αρχιτέκτονα / τεχνολόγο μηχανικό με την υπεύθυνη δήλωση αυτού σύμφωνα με τους Ν.651/1977 ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η μεταβίβαση αφορά αγροτεμάχιο με ή χωρίς κτίσμα, το οποίο βρίσκεται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (κατά συνέπεια πάντα εντός Αττικής).
5.Βεβαίωση του Ν. 2130/1993 από το Δήμο / Κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται (εφόσον πρόκειται για ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού με ή χωρίς κτίσμα ή εκτός σχεδίου πόλεως με κτίσμα) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακινήτου Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο αυτό και τα τυχόν παρακολουθήματα και παραρτήματα του.
6.Εφόσον το ακίνητο που μεταβιβάζεται προέρχεται από κληρονομιά, δωρεά, προίκα ή γονική παροχή (άρθρο 105 του Ν.2961/2001):
α) εάν αυτή συντελέστηκε από την 1-1-1995 πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι συμπεριελήφθη στην αντίστοιχη δήλωση φόρου κληρονομίας, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής το ακίνητο που μεταβιβάζεται και εξοφλήθηκε ο σχετικός φόρος
β) εάν αυτή συντελέστηκε προ της 1-1-1995 αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου προίκας, γονικής παροχής, δωρεάς κατά περίπτωση.
7.Εφόσον το ακίνητο που μεταβιβάζεται είναι μισθωμένο, τα στοιχεία του μισθωτηρίου συμβολαίου ή της σιωπηρής του παράτασης.
8.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του δωρητή / παρέχοντος από τη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος αυτού ή το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. που αναφέρει τη δυνατότητα χρήσης του ως ενημερότητας, εκτός αν το εκδώσει μέσω ΤΑΧΙS ο συμβολαιογράφος.
9. Προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το αρμόδιο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. όταν ο δωρητής/παρέχων έχει τις ιδιότητες, που αναφέρονται στα εδάφια Α έως και Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της με αριθμό Φ21/156/2001 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 287/20-3-2001). Σημειώνεται ότι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μπορεί να λάβει και ο Συμβολαιογράφος μέσω FΑΧ από το Ι.Κ.Α.
10.Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Για όσα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης Κτηματογραφικό απόσπασμα.
11.Αν ο αποδέκτης της γονικής παροχής πρόκειται να ζητήσει απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αποδέκτη γονικής παροχής από το Δήμο / Κοινότητα, όπου έχει οικογενειακή μερίδα, δηλώσεις φόρου εισοδήματος αυτού συνήθως της τελευταίας 5ετίας και Ε9 (μέχρι σήμερα), τυχόν συμβόλαια άλλων ακινήτων του ιδίου ή μελών της οικογενείας του, που δεν πληρούν τις στεγαστικές του ανάγκες, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της Δ.Ο.Υ. και κατάσταση ακινήτων.
12.Γραμμάτια Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με τα οποία κατεβλήθησαν οι πόροι του Ταμείου Νομικών επί της αξίας της συμβάσεως α) 0,65% και β) της μεταγραφής 0,125%, κατόπιν εκδόσεως από το συμβολαιογράφο σχετικού φύλλου υπολογισμού.
13.Επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης φόρου δωρεάς / γονικής παροχής που προσαρτάται στο συμβόλαιο.
Τέλος, για το εκτός σχεδίου ακίνητο εξετάζουμε αν τυχόν είναι δάσος εκτός συναλλαγής και δυνητικά προσκομίζουμε σχετικό πιστοποιητικό της Δασικής υπηρεσίας.
Για ακίνητα που βρίσκονται εντός στρατιωτικής ζώνης ή σε παραμεθόριες περιοχές προσαρτούμε επίσης πιστοποιητικά των αρμοδίων στρατιωτικών αρχών ή Επαρχείου αντίστοιχα που παρέχουν σχετική άδεια μεταβίβασης για την περίπτωση της δωρεάς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό