Eπιστολη του Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.κ. Παύλου προς τον Πρωθυπουργο


                         
ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ
                                                                                                                       
                      ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imglyfadas@acn.gr

Ἀριθμ.  Πρωτ.  975                                 Ἐν  Βούλᾳ  τῇ  29 Αὐγούστου  2011

Πρός
τόν Ἐξοχώτατον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,
Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος,
Κύριον Γεώργιον Παπανδρέου
Μέγαρον Μαξίμου
Εἰς  Ἀθήνας


            Ἐξοχώτατε  Κύριε  Πρωθυπουργέ,
                                         «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε».

            Ἐν τῇ πόλει τῆς Γλυφάδας καί εἰς τό κέντρον τοῦ πολεοδομικοῦ ἱστοῦ, λειτουργεῖ ἀπό δεκαετιῶν, τό Κοιμητήριον τοῦ Δήμου, διαθέτων μόλις περί τάς ὀκτακοσίους (800) θέσεις ταφῆς,. Εὑρισκόμενον εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως, γειτνιάζει μετά Παιδικῆς Χαρᾶς καί Σχολικοῦ Συγκροτήματος, καθότι παλαιότερον γύρωθεν τούτου, ὑπῆρχον μόνον ἀγροτεμάχια καί ἀνοικοδόμητα οἰκόπεδα. Κατά τά τελευταία ἔτη, ὑπό τό βάρος τοῦ ηὐξημένου ἀριθμοῦ τῶν πολιτῶν τοῦ Δήμου (ἐξυπηρετεῖ πλέον περίπου ἑκατόν πεντήκοντα χιλιάδας πολίτας, κατοικοῦντας ἐν τῷ πολυπληθεῖ τούτῳ Δήμῳ),  ἐν αὐτῷ ἐνταφιάζονται πολλαπλάσιοι τοῦ συνήθους κεκοιμημένοι, μέ τά συναφῆ γνωστά καί ἀπαράδεκτα ἀποτελέσματα. Ὅθεν ὑφίσταται θέμα κορεσμοῦ χρήσεως τῶν χώρων αὐτοῦ, μέ ἀποτέλεσμα τήν γενικωτέραν ἀναστάτωσιν πάντων τῶν Δημοτῶν, τῶν φορέων, ἀλλά καί τῶν ἐγγύς πρός τοῦτο εὑρισκομένων κατοίκων.


             Ἀπό τοῦ ἔτους 2002, ὅτε ἀνελάβομεν τήν διαποίμανσιν τῆς νεοπαγοῦς τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, προέβημεν εἰς ἐγγράφους ὀχλήσεις πρός τούς κρατοῦντας, ἐπισημαίνοντες τό θλιβερόν καί δισεπίλυτον τοῦ θέματος, καθότι ὡς Ἐπίσκοπος ἔχομεν παρευρεθῆ εἰς πολλούς ἐνταφιασμούς νέων ἀνθρώπων, ἐν ἀναμονῇ τεθειμένων εἰς τούς ψυκτικούς θαλάμους ἐπί ἡμέρας, πολύ τραγικώτερον δέ, εἴμεθα συχνῶς μάρτυρες εἰς τάς συγκλονιστικάς ἐκδηλώσεις καί ἀντιδράσεις τῶν οἰκείων αὐτῶν, ὅτε ἐπιχειρεῖται        ἡ ἀτελέσφορος ἐκταφή τῶν σορῶν τῶν ἠγαπημένων των. Ἡ ἀπάντησις εἰς τούς προβληματισμούς ἡμῶν, οὐδεμία. Αἱ ἐκκλήσεις καί παρακλήσεις ἡμῶν, ἀπευθύνθησαν "εἰς ὦτα μή ἀκουόντων" !

            Καί ὅταν τό πρόβλημα τοῦ κορεσμένου Κοιμητηρίου, ἔφθασεν εἰς τό ἀπροχώρητον καί ἐπεχειρήσαμεν κατ΄ ἐπανάληψιν ὡς Ποιμενάρχης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά ἐπικοινωνήσωμεν μετά τοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, ἡ ἀντιμετώπισις -θαυμάσατε τόν τρόπον παρακαλοῦμεν- ὑπῆρξεν ἡ ἀκόλουθος: Ἑξάκις τηλεφωνικῶς ἐπεδιώξαμεν συνάντησιν καί συζήτησιν μετά τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, διά τό φλέγον θέμα καί ἕξ (6) φοράς, ἰσάριθμα διαφορετικά πρόσωπα,  ὀνομαζόμενα "Γραμματεῖς τοῦ Ὑπουργοῦ" ἀπέτρεψαν καί ἠρνή-θησαν οἱανδήποτε ἐπικοινωνίαν, προβάλλοντες ὡς δικαιολογίαν, τό βεβαρημένον πρόγραμμα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ διά τό προσεχές δεκαπενθήμερον, ἀλλά καί τήν, μετά ταῦτα, ἀβέβαιον ἐκπλήρωσιν τοῦ ἡμετέρου αἰτήματος.

            Ἐξοχώτατε Κύριε  Πρωθυπουργέ,
            Λυπούμενοι βαθύτατα, διά τήν ἀχαρακτήριστον καί ἀνεπί-τρεπτον συμπεριφοράν ὑπό τοῦ κ. Παπακωνσταντίνου, ἐκφράζομεν πρός τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα τήν ἐνδόμυχον πικρίαν καί τήν ἔντονον διαμαρτυρίαν ἡμῶν, διότι δέν ἐδόθη εἰς Μητροπολίτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ δυνατότης, οὔτε μιᾶς τηλεφωνικῆς, ὀλιγολέπτου, συνομιλίας. Διερωτώμεθα, εἰς τό πιθανώτατα βεβαρημένον πρόγραμμα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, δέν ὑπάρχει χρόνος δεκαπέντε λεπτῶν (15΄), προκειμένου νά καταθέσωμεν τάς θέσεις τοῦ Χριστεπωνύμου λαοῦ καί νά ἀκούσωμεν τάς προτάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας; Δι' ἕν φλέγον θέμα, τό ὁποῖον μάλιστα, κατά τό τελευταῖον δεκαπενθήμερον ἀπασχολεῖ ἰδιαιτέρως, ὄχι μόνον τούς Δημότας τῆς πόλεως Γλυφάδας, ἀλλά  ὁλόκληρον τόν Ἑλληνικόν λαόν, δεδομένης τῆς εὐρυτάτης μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε. μεταδόσεως τοῦ θέματος !
           
            Ἐπιπροσθέτως διεπιστώσαμεν, ὅτι ἡ πρωτοφανής αὕτη ἀντιμετώπισις εἰς τά ἐννέα ἔτη τῆς Ποιμαντικῆς ἡμῶν διακονίας, ἐξεδηλώθη πρός ἡμᾶς, τῇ ἐντολῇ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, μέσω τῶν ἕξ (6) Ἰδιαιτέρων αὐτοῦ. Ἀλήθεια, εἰς περίοδον οἰκονομικῆς κρίσεως,        ἕξ  Γραμματεῖς εἰς ἕν Ὑπουργικόν Γραφεῖον, πῶς ἑρμηνεύεται;  
            Μέ ποῖον δικαίωμα ὁ κ. Παπακωνσταντίνου καί ἕκαστος Ὑπουργός, ἐκλεγμένος ἀπό τόν λαόν, ἀρνεῖται συνάντησιν μετά τινος Ἐπισκόπου καί συγκεκριμένως μετά τοῦ ὑπογράφοντος, ὅστις ποιμαίνει μίαν περιοχήν, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ πλέον τῶν 300.000 κατοίκων;     Ποῖος εἶναι ὁ ῥόλος ἑκάστου Ὑπουργοῦ ἤ Βουλευτοῦ, ὅταν κλείνῃ ἑρμητικῶς τάς θύρας τοῦ Γραφείου του, εἰς τούς πολίτας, τούς κληρικούς, τούς Ἐπισκόπους;
            Πῶς δύναται νά χαρακτηρισθῇ ἡ ὁλη στάσις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ εἰς ἔκκλησιν τοῦ Μητροπολίτου, διά νά τόν πληροφορήσωμεν περί ἑνός θέματος πρωτεύοντος, φλέγοντος καί λίαν σημαντικοῦ διά τόν λαόν; Δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀκούσῃ τήν φωνήν καί τήν ἀγωνίαν τοῦ λαοῦ, διά τοῦ Ἐπισκόπου του;  Τόν ἐξέλεξε ὁ λαός, διά νά διακονήσῃ τόν λαόν. Δέν δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τήν ἐκ συστήματος ἀδιαφορίαν καί περιφρόνησιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ πρός τόν λαόν.

            Εὐελπιστοῦντες εἰς τήν αἴσιον ἐξέλιξιν τοῦ ὅλου θέματος ἐπ΄ ἀγαθῷ τῆς τοπικῆς κοινωνίας, εὐχόμεθα δύναμιν παρά Ὑψίστου  καί  πλούσιον φωτισμόν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
                                                
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν εὐχῶν,
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

                     Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ            Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ
            Νά καυτηριάσωμεν, ἐπίσης, ἐπιθυμοῦμεν,

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ