Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Γ Ω Ν ΩΝ Σ Τ Ι Β Ο ΥἈπό τόν Ἀθλητικό Ὀργανισμό Ἱερᾶς Μητροπό-λεως «Ὁ Ἅγιος Νέστωρ»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 - 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210-9658849 fax: 210-9657210 www.imglyfadas.gr E-mail: imgl@otenet.gr

Ἀριθμ. Πρωτ. 480 Ἐν Βούλᾳ τῇ 7ῃ Μαΐου 2012

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Γ Ω Ν ΩΝ Σ Τ Ι Β Ο ΥἈποφοίτων Λυκείου καί Μαθητῶν - Μαθητριῶν

Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.Ἀπό τόν Ἀθλητικό Ὀργανισμό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως «Ὁ Ἅγιος Νέστωρ» προκηρύσσονται Ἀγῶνες Στίβου, γιά τά Μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῶν Ἐνοριῶν Αὐτῆς.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 10 Ἰουνίου 2012

2. ΤΟΠΟΣ: 6ον Δημοτικόν Γυμναστήριον Γλυφάδας ( Ζέρβα καί Τατάκη )

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Ἀπόφοιτοι Λυκείου ( Ἄνδρες-Γυναῖκες) καί Μαθητές καί Μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Ἀπόφοιτοι Λυκείου Ἀνδρῶν (ΑΛΑ)– Γυναικῶν ( ΑΛΓ ) :100μ., 500μ., 750μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.

Μαθητῶν(ΜΛΑ) – Μαθητριῶν ( ΜΛΘ )Λυκείου: 100μ., 500μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.

Μαθητῶν (ΜΓΑ)– Μαθητριῶν (ΜΓΘ) Γυμνασίου: 100μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.

Μαθητῶν (ΜΔΑ) – Μαθητριῶν(ΜΔΘ) Δ΄, Ε΄, Στ΄, Δημοτι-

κοῦ: 60μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.

Γιά τίς κατηγορίες Γυμνασίου, Λυκείου καί Ἀποφοίτων θά

διεξαχθῇ καί Σκυταλοδρομία 4Χ125μ.

5. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς σέ δύο

(2) μόνο ἀτομικά ἀγωνίσματα καί ἕνα (1) ὀμαδικό.

6. Στούς δρόμους ( 60 μ. καί 100 μ. ) οἱ ἀθλητές θά ἀγω-νισθοῦν σέ τελικές σειρές καί θά βραβευθοῦν οἱ τρεῖς καλύ-τεροι χρόνοι.

7. Στίς ρίψεις καί τά ἅλματα οἱ προσπάθειες θά εἶναι μόνο

τρεῖς.

8. Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν σύμφωνα μέ τούς ἰσχύοντες κανονισμούς τοῦ Σ.Ε.Γ.Α.Σ..

9. Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς θά κατατεθοῦν στή Γραμματεία 45 λεπτά πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων.

10. Μέ τήν φροντίδα τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος ἤ τῶν Κατηχητῶν οἱ συμμετέχοντες στούς ἀγῶνες θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν ἀπό Ἰατρό καί νά προσκομίσουν τό Πιστο-ποιητικό Ὑγείας στή Γραμματεία τῶν ἀγώνων.

Σέ ἀντίθετη περίπτωση δέν ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή τοῦ ἀθλητή ἤ τῆς ἀθλήτριας στούς ἀγῶνες.

11. Στούς τρεῖς πρώτους νικητές, τῶν ἀτομικῶν καί ὁμαδικῶν

ἀθλημάτων, θά ἀπονεμηθοῦν ἔπαθλα.

12. Στόν πολυνίκη Ἱερό Ναό, ἐφ’ ὄσον ὑπάρχουν τοὐλάχιστον

τρεῖς συμμετοχές σέ κάθε ἀγώνισμα, θά ἀπονεμηθεῖ Κύπελλο.

13. Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν ἀπό Ἀγωνόδικο Ἐπιτροπή,

τήν ὁποία θά διορίσει ἡ Τεχνική Ἐπιτροπή τοῦ Σ.Ε.Γ.Α.Σ..

14. Ὅτι δέν προβλέπεται στήν παροῦσα, θά ρυθμίζεται, ἀπό τόν Ἀλυτάρχη τῶν Ἀγώνων καί τόν Τεχνικό Ὑπεύθυνο αὐτῶν.ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Δευτέρα 13 Ἰουνίου 2011ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

19:30 100μ. ΑΛΑ Ὕψ. ΑΛΑ Μῆκ.ΜΓΘ

19:35 100μ. ΑΛΓ

19:40 60 μ. ΜΔΑ

19:50 100 μ.ΜΛΑ Ὕψ. ΑΛΓ Μῆκ. ΜΓΑ

20:00 100μ. ΜΓΑ

20:10 60μ. ΜΔΘ Ὕψ. ΜΛΑ

20:20 100μ. ΜΓΘ Μῆκ.ΜΔΘ Μπαλάκι

20:30 100μ. ΜΛΘ γιά ὅλους

20:35 750μ. ΑΛΓ Ὕψ. ΜΛΘ

20:45 500μ.ΜΛΑ Μῆκ.ΜΔΑ

20:55 750μ.ΑΛΑ

21:05 Ὕψ. ΜΓΑ

21:15 500μ. ΜΛΘ Μῆκ. ΑΛΓ

21:25 500μ. ΑΛΓ

21:35 500μ.ΑΛΑ Ὕψ. ΜΓΘ Μῆκ. ΜΛΘ

21:45 4Χ125 ΜΛΑ

21:50 4Χ125 ΜΛΘ Ὕψ. ΜΔΑ Μῆκ. ΑΛΑ

22:00 4Χ125 ΑΛΓ

22:10 4Χ125 ΜΓΘ

22:20 4Χ125 ΑΛΑ Ὕψ. ΜΔΘ Μῆκ. ΜΛΑ

22:30 4Χ125 ΜΓΑ

Διά τόν Ἀθλητικόν Ὀργανισμόν.Ὁ Πρόεδρος
† Ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,

Βουλιγμένης καί Βάρης ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ