Οι Εθελοντές σε συνθήκες φτώχειας - Πολύ Σημαίνοντα Πρόσωπα - “Volunteers in poverty conditions -


Με την ολοκλήρωση των εργασιών του προγράμματος Οι Εθελοντές σε συνθήκες φτώχειας - Πολύ Σημαίνοντα Πρόσωπα - “Volunteers in poverty conditions - VIPs: Very Important Persons«που πραγματοποιήθηκε 23-27/06/2012 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

Το πρόγραμμα δεν έγινε με χρήματα του δήμου ή άλλες εθνικές πηγές χρηματοδότησης αλλά με απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEAThe Education, Audiovisual and Culture Executive Agent) http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php .

Οι δαπάνες φιλοξενίας της αντιπροσωπείας καθώς και παραγωγής του απαιτούμενου ενημερωτικού – προωθητικού υλικού καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των οδηγιών του Οργανισμού.

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον παραπάνω οργανισμό έχουν συγκεκριμένη μορφή και περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του (π.χ. δεν χρηματοδοτεί δράσεις για οικονομική ενίσχυση φτωχών οικογενειών, αλλά δράσεις που φέρνουν σε επικοινωνία και συνεργασία δήμους και πόλεις των κρατών – μελών της Ε.Ε.)

Από τα 125 προγράμματα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση υπάρχει μόνο ένας ελληνικός δήμος, ο Δήμος Γλυφάδας (επισυνάπτεται η λίστα των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν, όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού). Η πρόταση μας μάλιστα συγκέντρωσε από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην αξιολόγηση και τα αποτελέσματα του βιωματικού εργαστηρίου θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της EACEA.

Το τεχνικό δελτίο και ο προϋπολογισμός έχουν την επίσημη έγκριση του οργανισμού.

Το βιωματικό εργαστήριο είχε την υποστήριξη του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, γεγονός που δείχνει την σημαντικότητά του.

Ο αριθμός των φορέων που συμμετείχαν στο βιωματικό εργαστήριο είναι μοναδικός για ανάλογης μορφής δραστηριότητες και είναι στη διάθεσή σας (εθελοντικές οργανώσεις, Υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, δήμοι κλπ.)

Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε και την αντιμετώπιση που έχουμε ως χώρα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους μας, ο Δήμος Γλυφάδας υποβάλλει προτάσεις για προγράμματα απευθείας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, χρηματοδοτήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρήθηκε ως ο μοναδικός δήμος της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να πραγματοποιήσει δράση σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες που διέπουν τον παραπάνω Οργανισμό.

Σύντομη περιγραφή Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA)

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2006.Ο ρόλος του συνίσταται στην υλοποίηση ορισμένων πτυχών των 15 και πλέον κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού.Χάρη στην υπαγωγή των προγραμμάτων αυτών σε μια ενιαία δομή, επιτυγχάνεται ο συντονισμός της διαχείρισής τους και παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες στους δικαιούχους των προγραμμάτων.Αν και ο οργανισμός έχει τη δική του νομική υπόσταση, υπάγεται σε τρεις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EAC) , Επικοινωνία (COMM) και Υπηρεσία Συνεργασίας EuropeAid, οι οποίες παραμένουν υπεύθυνες για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση, καθώς και τη χάραξη των πολιτικών.Ο οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τις περισσότερες διαχειριστικές πτυχές των προγραμμάτων, όπως η κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η επιλογή των έργων και η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών, η δημοσιονομική διαχείριση, η παρακολούθηση των έργων (ενδιάμεσες εκθέσεις, τελικές εκθέσεις)• η επικοινωνία με τους δικαιούχους• και, τέλος, οι επιτόπου έλεγχοι.Οι διάφορες πτυχές των προγραμμάτων, τις οποίες διαχειρίζεται ο οργανισμός, είναι συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο και στηρίζουν τεχνικά έργα που δεν απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_el.htm

.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΟΝ .

WHO IS WHO:ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ