ΙΝΚΑ;Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή TV με scraps η χωρίς .

Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή TV με scraps η χωρίς .

Στην Διαβούλευση μέχρι 19.06.13 της ΕΕΤΤ, σχετικά με τον Αριθμό Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και την Διαδικασία Χορήγησής τους και την συνάρτησή τους με τους δείκτες ποιότητας και πιστότητας μέχρι τον καταναλωτή, οι καταναλωτές, επισημαίνουμε και ζητούμε:

Στοιχεία 12 : (1) κωδικοποίηση, (2) πολυπλεξία, (3) δικτύων IP, (4) πρότυπο DVB-T, (5) ροή δεδομένων (bitrate), (6) πολυπλέκτης, (7) στατιστικής πολυπλεξίας, (8) SFN του "Πάροχου Δικτύου", (9) QoE (Quality of Experience) ακεραιότητα της μεταφοράς του σήματος, (10) "Κεφαλή" (Headend), (11) κέντρα εκπομπής ανά την χώρα, (12) επεξεργασία στην "Κεφαλή" (Headend) του "Παρόχου Δικτύου".


Εισαγωγή

Συγκρίνοντας το πρότυπο αναλογικής μετάδοσης της εκπομπής
με την ψηφιακή μετάδοση της εκπομπής, διαπιστώνεται ότι εισάγονται παράμετροι στην διαδικασία ψηφιακής μετάδοσης του οπτικοακουστικού περιεχομένου της εκπομπής, οι οποίες λόγω αυτής της μεσολαβούσας ψηφιακής τεχνολογίας, επηρεάζουν την πιστότητα του παρεχόμενου τελικού προϊόντος όταν φτάνει στον καταναλωτή.

Στοιχεία Τεχνολογικής Διαφοροποίησης Αναλογικής και Ψηφιακής

Αναλογική Εκπομπή

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός παρέχει κάθετη υπηρεσία στον καταναλωτή, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αναπαραγωγής προγράμματος, τον τρόπο μεταφοράς του στα σημεία εκπομπής και το δίκτυο πομπών και αναμεταδοτών που μεταδίδουν το πρόγραμμα με τελικό στόχο και προορισμό το σπίτι του καταναλωτή.

1) Η ποιότητα και τεχνική αρτιότητα του μεταδιδόμενου περιεχομένου (οπτικοακουστικού προγράμματος) ελέγχεται απόλυτα - εξ ολοκλήρου, από τον Τηλεοπτικό Σταθμό και η πιστότητα* μετάδοσης εξαρτάται από τις προδιαγραφές και την κεφαλαιουχική επένδυση που έχει κάνει ο κάθε Σταθμός σε εξοπλισμό παραγωγής, αναπαραγωγής και μετάδοσης. Οι γενικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναπαραγωγής προγράμματος, το εδώ κρίσιμο πλέον νέο στοιχείο, περιλαμβάνονται και στον νόμο περί νόμιμης λειτουργίας των Τηλεοπτικών Σταθμών.
* (πιστότητα ορίζεται το μέτρο, σε σχέση με το πρωτογενές υλικό που παράγεται στο στούντιο εκπομπής, της ακριβούς αναπαραγωγής του στον δέκτη του καταναλωτή)

2) Η αναπαραγωγή του περιεχομένου του προγράμματος που φτάνει στους δέκτες των καταναλωτών έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, που, πέρα από τον τύπο του προγράμματος, αφορούν και σε στοιχεία τεχνικής ποιότητας, που καθορίζουν την πιστότητα του αναπαραγόμενου οπτικοακουστικού υλικού στον δέκτη του καταναλωτή σε σύγκριση με το εκπεμπόμενο αντίστοιχό του από το Στούντιο-Εγκαταστάσεις του Σταθμού. Το πώς φτάνει στον καταναλωτή δηλαδή, αυτό που ετοίμασε ο σταθμός.

3) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετάδοσης - αποστολής και παράδοσης, εκπομπής κάθε σταθμού, αποτελούν εν δυνάμει στοιχείο ανταγωνιστικότητας.

Ψηφιακή Εκπομπή

Στην Ψηφιακή Εποχή ο όρος "Τηλεοπτικός Σταθμός" αντικαταστάθηκε με τον όρο "Πάροχος Περιεχομένου" μιας και ο ρόλος της μεταφοράς του σήματος και εκπομπής του προς στους δέκτες του καταναλωτή αναλαμβάνεται από τον "Πάροχο Δικτύου".
1) Ο "Τηλεοπτικός Σταθμός" (Broadcaster) ελέγχει την ποιότητα και πιστότητα του αναπαραγόμενου προγράμματος μέχρι τη έξοδο του εξοπλισμού της ροής του (Στούντιο - Εγκαταστάσεις αναπαραγωγής Προγράμματος), ως "Πάροχος Περιεχομένου", και μέχρι την είσοδο του κωδικοποιητή στην "Κεφαλή" (Headend) του συστήματος ψηφιακής μετάδοσης που χειρίζεται ο "Πάροχος Δικτύου".

2) Στην αλυσίδα διανομής - παράδοσης, περιεχομένου, προς τους καταναλωτές Αρχηγός και κουμανταδόρος σε όλα είναι ο "Πάροχος Δικτύου". Υπεισέρχονται εδώ οι νέοι παράγοντες της (1) κωδικοποίησης (προτεινόμενο και μοναδικό; το MPEG4 (AVC) H264 Part 10), (2) η πολυπλεξία το "πακετάρισμα" των κωδικοποιημένων σημάτων (προγραμμάτων), (3) η μεταφορά του προκύπτοντος σήματος μέσω δικτύων IP στα κέντρα εκπομπής και η τελική εκπομπή (4) στο πρότυπο DVB-T. Όλοι οι συγκεκριμένοι παράγοντες ελέγχονται και καθορίζονται από τον "Πάροχο Δικτύου".

3) Η παραμετροποίηση της (1) κωδικοποίησης του περιεχομένου για την δημιουργία κατάλληλων ρευματοροών προγραμμάτων για την (2) πολυπλεξία, επηρεάζει κατά τρόπο άμεσο και απόλυτο την τελική πιστότητα του παραδοτέου περιεχομένου που απολαμβάνει ο καταναλωτής. Ακόμη και αν την (1) κωδικοποίηση (encoding) την κάνει αρχικά ο "Πάροχος Περιεχομένου", λόγοι που αφορούν στον περιορισμό του (5) ρυθμού δεδομένων (bitrate) ανά πρόγραμμα, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας ανά (2) πολυπλεξία, δίνουν την εξουσία στον "Πάροχο Δικτύου" να αποφασίζει το τελικό (5) bitrate για κάθε πρόγραμμα Οι επιλογές (5) bitrate για κάθε πρόγραμμα καθορίζουν την μεγιστοποίηση του μεταφερόμενου αριθμού προγραμμάτων ανά (6) πολυπλέκτη.

Αυτό ενδέχεται, και μπορεί, να οδηγήσει στην υποβάθμιση της πιστότητας των προγραμμάτων που φθάνουν στον καταναλωτή αν δεν τεθούν σαφή μετρήσιμα κριτήρια διασφάλισης της παραδοτέας πιστότητας.

Αξιολόγηση - Θέσεις μας

Από τους παραπάνω λόγους που μπορεί να ταλαντώνεται η τελική ποιότητα, προκύπτει ότι πρέπει, να ελέγχεται με διαφάνεια, σαφή κριτήρια και με αντικειμενικότητα ο τρόπος με τον οποίο το νέο Αφεντικό, ο "Πάροχος Δικτύου" θα διασφαλίζει το επίπεδο ποιότητας και πιστότητας υπηρεσιών που αναλαμβάνει και υπόσχεται να παρέχει, τόσο στους "Παρόχους Περιεχομένου" αλλά κυρίως στον τελικό καταναλωτή παραλήπτη - στόχο..

Η υπερεκμετάλλευση της μέγιστης χωρητικότητας του (6) πολυπλέκτη ακόμη και με την χρήση (7) στατιστικής πολυπλεξίας, πόσο φωρτώνει δηλαδή θα λέγαμε την καρότσα του φορτηγού του με τα ίδια αμορτισέρ, ενδέχεται και μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστότητας της υπηρεσίας, αν ο "Πάροχος Δικτύου" για λόγους μεγιστοποίησης του αριθμού των μεταφερόμενων προγραμμάτων ανά (6) πολυπλέκτη,  περιορίσει την ροή δεδομένων (bitrate) ανά πρόγραμμα σε επίπεδα χαμηλότερα του απαιτουμένου για υψηλής πιστότητας υπηρεσία. πχ. bitrate κάτω από 1,5 Mbps για ταινίες και 2,5 Mbps για αθλητικά είναι σαφές πως δεν έχουμε ποιότητα-πιστότητα για συμπίεση κατά MPEG4 (AVC) Part 10.

Αντίστοιχα και αντιστροφα, δεν μπορεί να είναι ασαφής και ανεξέλεγκτη η απαίτηση για χαμηλότερη ροή δεδομένων (bitrate) από Παρόχους Περιεχομένου λόγω χαμηλότερης χρέωσης αν δεν πληρούνται κάποια ελάχιστα επίπεδα ποιότητας και πιστότητας παρεχόμενης υπηρεσίας.  πχ. παρακολούθηση της πιστότητας κατα την κωδικοποίηση και πολυπλεξία με στόχο επίτευξης αποτελέσματος  σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας 4 (good) κατά το πρότυπο Rec.  ITU-R  BT.500-11 Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures ή νεότερό του παράγωγο.

Απαραίτητο είναι να έχουν οριστεί και να τηρούνται, σαν δείκτες ποιότητας από την πλευρά του Παρόχου Δικτύου, όχι μόνο στοιχεία διαθεσιμότητας του δικτύου των πομπών (8) SFN που χειρίζεται ο "Πάροχος Δικτύου", αλλά και οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως είναι η μέτρηση του (9) QoE (Quality of Experience) και αφορούν στην ακεραιότητα της κωδικοποίησης και μεταφοράς του σήματος από την (10) "Κεφαλή" ( Headend ) στα (11) κέντρα εκπομπής ανά την χώρα, καθώς και τα χαρακτηριστικά διατήρησης της πιστότητας των μεταφερόμενων προγραμμάτων από (12) την επεξεργασία τους, στην "Κεφαλή" (Headend) του "Παρόχου Δικτύου".

Ομοίως απαραίτητο είναι, τα δεδομένα των δεικτών ποιότητας, να τηρούνται σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 12 μηνών και να είναι προσβάσιμα - ανακοινώσιμα και για λόγους διαφάνειας, αφού άλλωστε αποτελούν δικαίωμα του καταναλωτή του τελικού προϊόντος, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του, όπως και το γνωστό, : από το χωράφι στο ράφι.

Συμπεράσματα

Λόγω της πολυπλοκότητας της μεθόδου Ψηφιακής Μετάδοσης, των πολλαπλών σταδίων επεξεργασίας και ενδιάμεσης διανομής που υφίσταται το περιεχόμενο που παραδίδουν οι "Πάροχοι Περιεχομένου" και διανέμεται μέσω του "Παρόχου Δικτύου", προστίθεται και το γεγονός ότι, πιθανή αστοχία σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας του εξοπλισμού του νέου Αφεντικού του "Παρόχου Δικτύου", θα οδηγήσει στην απώλεια, μιας ολόκληρης ομάδας προγραμμάτων στον Τηλεθεατή-Καταναλωτή, δηλαδή θα λέει ο "Πάροχος Περιεχομένου" αυτό που φτιάξαμε και ξοδέψαμε αυτά που ξοδέψαμε, δεν πήγε εκεί όπως το φτιάξαμε.
Τονίζουμε ότι, τα προηγούμενα που ζητούμε ως απαραίτητα, πρέπει να ισχύουν, όχι μόνο για τον Ιδιώτη/τες Παρόχους Δικτύου DVB-T, αλλά και για την ΕΡΤ καί τους Παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών Τηλεοπτικού Περιεχομένου υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, ΟΤΕ TV, NOVA-FORTHNET κλπ.

Για όλα αυτά, από το ΙΝΚΑ ζητούμε ΤΩΡΑ όχι ΜΕΤΑ, τον λεπτομερή καθορισμό όλων και των 12 δεικτών ποιότητας (ανωτέρω) που αφορούν σε όλη την διαδικασία επεξεργασίας, διανομής και μετάδοσης που εφαρμόζει το νέο Αφεντικό ο "Πάροχος Δικτύου".

Και, πού είσαι : ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ σε όλη την μεσοδιαδικασία.


ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ με ενδεικτικές αλλοιώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την Ψηφιακή Μετάδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου.


Εικόνα με σφάλματα λόγω απώλειας πακέτων IP αλλοίωση των χαρακτηριστικών

Εικόνα υψηλής ποιότητας και υψηλής πιστότητας
Εικόνα μέτριας ποιότητας και υψηλής πιστότητας
Εικόνα υψηλής ποιότητας και χαμηλής πιστότητας λόγω υψηλής συμπίεσης
Εικόνα με σφάλματα λόγω παρεμβολής ή αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του SFN

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ