ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του συλλόγου Κρητών Ελληνικού με την επωνυμία ¨Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ                                                   
Στις  28-06-2013, κατ εντολή    της ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΑΕ,  μας θυροκολλήθηκε  το υπ’ αρ. πρωτ. 15/26.6.2013 Πρωτόκολλο καθορισμού αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος και το υπ’ αρ. πρωτ. 5/26.6.2013 Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά , για  την δήθεν αυθαίρετη
και παράνομη κατάληψη στεγασμένου χώρου (ΤΟΛ) συνολικής επιφάνειας 552,27 τ.μ και συγκεκριμένα τα
      1) κτίριο 404  επιφανείας 172,77 τ.μ και
      2) κτίριο  403  επιφανείας  379,50 τ.μ  αντίστοιχα
που βρίσκονται  σε δημόσια έκταση στην πρώην Αμερικανική  Ευκολία Ελληνικού.
           
Οι αντιρρήσεις που εκφράζουμε  είναι για την ορθότητα των παραπάνω αιτιάσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, 
περί αυθαιρέτου κατάληψης των παραπάνω χώρων,
της πραγματικής χρήσεως αυτών ,
 της  έκτασης που έχει παραχωρηθεί,
 καθώς  και  του ποσού των 74.832,58.- ευρώ της ως άνω αποζημίωσης που μας καταλογίσατε, με βάση τους  κάτωθι λόγους που αποδεικνύονται με τα  προσκομιζόμενα με το παρόν στοιχεία και έγγραφα:
        Ο σύλλογός μας, με πλούσια και διαρκή σημαντική πολιτιστική δράση, ουδέποτε προέβη σε αυθαίρετη κατάληψη των παραπάνω χώρων  στην πρώην Αμερικανική Βάση Ελληνικoύ.
  1) Αρχικά μας  είχε παραχωρηθεί  σύμφωνα με το από  25-9 1999 έγγραφο του παραχωρησιολήπτη ,ήτοι του Γ Ε Α /ΥΕΘΑ, δυνάμει του υπ’ αριθ.  πρωτ. 187/1999 εγγράφου,  άνευ ανταλλάγματος   (χρησιδάνειο) κατόπιν υποδείξεως της ΚΕΔ όπως  και σας έχουμε κοινοποιήσει από 3-4-2013 , σε απάντηση της  από 7-3-13 πρόσκλησης της   Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά  (αριθμό πρωτ. 1077/7-3-13), το κτίριο Μ-115 για να το χρησιμοποιήσουμε για τις πολιτιστικές ανάγκες του συλλόγου μας. Πράγματι παραλάβαμε τον χώρο αυτό και  κατόπιν υποδείξεως του ΓΕΑ υποβληθήκαμε σε μεγάλες δαπάνες συνιστάμενες  σε ανακαίνιση εγκαταλελειμμένου κτιρίου (2.600 000 Δραχμές) στον διαχωρισμό του χώρου, στη κατασκευή ανεξάρτητης εισόδου την περίφραξη αυτού κλπ.
Παρά το ότι είχαμε προβεί  στις δαπάνες αυτές υποβλήθηκε αίτημα απόδοσης του χώρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Αθήνα 2004 και την δημιουργία αθλητικού γηπέδου (ΒASE BALL).
Εμείς αναντιρρήτως τηρούντες την νομιμότητα αποδώσαμε το χώρο αυτό. Προς επιβράβευση , στη  συνεχεία με υπόδειξη του Αθήνα -2004,  του νομίμου διαχειριστή της ευρύτερης περιοχής βάσει αποφάσεως του Δ.Σ/Κ.Ε.Δ. ,  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, μας παραχωρήθηκε το κτίριο- ΤΟΛ 404  επίσημα και πάλι άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο),  επιφανείας  172,77 τ.μ, με την προοπτική να το ανακαινίσουμε με δικά μας έξοδα.
Το κτίριο αυτό, ήταν η   αποθήκη του ταχυδρομείου της βάσης ,  είχε παραχωρηθεί σε άθλια κατάσταση μετά την αποχώρηση της Αμερικανικής  Βάσης Ελληνικού και διαμορφώθηκε στην σημερινή του κατάσταση,  ανακαινίζοντας εκ βάθρων τον εν λόγω χώρο, καθώς επρόκειτο για ένα πεπαλαιωμένο και εγκαταλειμμένο χώρο, αποθήκη -φάντασμα, διαμορφώνοντας τους χώρους κατάλληλους προς χρήση και αναβαθμίζοντας τον ίδιο τον χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του σε πολύ σημαντικό βαθμό ,με δαπάνες ύψους 80.000 ΕΥΡΩ του Συλλόγου και των μελών  του και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβρη του 2003 από τον τότε πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσία αντιπροσώπων όλης της πολιτικής ηγεσίας.
   Συντηρείται   εδώ και χρόνια με εθελοντική εργασία των μελών μας  και αξιοποιείται συχνότατα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σχολεία και άλλους φορείς,.
 Ουδέποτε ο σύλλογός μας κατείχε τον εν λόγω χώρο του 404 κτιρίου-ΤΟΛ  διάνοια κυρίου ή διεκδίκησε οιασδήποτε φύσης εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτού, ουδέποτε «καρπωθήκαμε» το χώρο αυτό ή αντλήσαμε οικονομικό όφελος. Προβήκαμε σε χρήση μόνο του χώρου  για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών σκοπών του συλλόγου.. Η κατά τα λοιπά απλή διαχείριση (και όχι χρήση) του χώρου τον χρόνο που δεν πραγματοποιούσε εκδηλώσεις ο σύλλογος  ήταν για λόγους ασφαλείας (πυροπροστασία, ασφάλεια χώρων κ.λπ.). Το γεγονός της χρήσης του εν λόγω χώρου από τον σύλλογο  μας, μόνο για τη διενέργεια λίγων εκδηλώσεων το χρόνο, άνευ περαιτέρω χρήσης ή κάρπωσης, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία, εξακολουθούσε να έχει στο όνομά της τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, και την χρέωση αυτών.-
     Όλο αυτό το χρονικό διάστημα,  δεν μας ζητήθηκε από την Υπηρεσία , ως είχε  το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα την εκκένωση του κτιρίου, ούτε μας ενημέρωσε για οιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος στη χρήση του, και παραμένουμε  μέχρι και σήμερα στις εγκαταστάσεις του όχι αυθαίρετα... Η προσπάθειά μας αυτή, ήταν όχι μόνο γνωστή σε Δημόσιους φορείς, αλλά και το ίδιο το Δημόσιο στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια αρωγός μας. Είναι οξύμωρο να μας καταλογίζεται επομένως αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού από το Δημόσιο, το οποίο συνέπραξε συνειδητά στην προσπάθειά μας για την αναβάθμιση του χώρου αυτού.
Το πρώτον λάβαμε όχληση από την Ελληνικό ΑΕ, στην οποία περιήλθε ο χώρος βάσει Ν. 3943/2011 σε συνδ. με Ν. 4062/2012, περί τα τέλη Ιουλίου 2012. Έκτοτε, χωρίς ποτέ να αμφισβητούμε την κυριότητα της Ελληνικό Α.Ε. επί του εν λόγω χώρου, ήμασταν σε διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο της (με ή χωρίς αντάλλαγμα) συμβατικής χρήσης του χώρου. Υπήρξαν τρεις συναντήσεις με τον πρόεδρο και τους εντεταλμένους νομικούς και διευθυντές στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ και του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας.
Η τότε πρόταση σας ,στις 30-1-2012 , για τον υπολογισμό  της  τιμής ενοικίου ήταν   5.00ευρώ/τμ, τιμή εξωπραγματική, για ένα πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό  σύλλογο χωρίς πόρους ,και τιμή εκτός αγοράς ειδικότερα.  

Να μας καταλογίζεται επομένως αποζημίωση χρήσης 23410,58 ΕΥΡΩ  για χρονικό διάστημα πενταετίας και   εν μέσω συζητήσεων ,πριν καν λάβουμε οιαδήποτε όχληση και με την παρότρυνση του παραχωρησιούχου μας προς τυπική-νομική κατοχύρωση από εσάς της παραχώρησης του κτιρίου,   είναι πράξη που στερείται ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας και αντίκειται στην αρχή της δικαιολογημένου εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
         Ο καταλογισμός σε εμάς μη συμβατικής χρήσης του εν λόγω χώρου επί πενταετία (2008 – 2013), καταρρίπτεται  και με βάση το Ν. 4062/2012 αρθρ. 8, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 30.3.2012  (ΦΕΚ) και ρύθμισε την τύχη των έως τότε παραχωρηθέντων ακινήτων στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου. Ιδίως δε, το να μας καταλογίζεται αποζημίωση για χρονικό διάστημα προ της θέσεως σε ισχύ του Ν. 4062/2012, είναι πράξη αυθαίρετη και μετά βεβαιότητας ακυρωτέα από τα ελληνικά δικαστήρια.   
 Καθορίστηκε για τον υπολογισμό του προστίμου  τιμή , 2,50ευρώ/τμ για τα έτη 2008 έως 2010 και 2ευρώ/τμ για τα έτη 2011 έως 2013 (Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής της Υπηρεσίας ),  υπολογισμός που πόρρω απέχει από την κρίση του αγαθού ανδρός, σημειωτέον  η τιμή που μας ζητούσατε χωρίς καμία συζήτηση  ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ήταν 5.00 ΕΥΡΩ στην επιστολή σας. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός της ανωτέρω τιμής υπολογισμού του προστίμου δεν ανταποκρίνεται διόλου στις ειδικές συνθήκες της περιστασιακής χρήσης του χώρου, μόνο για κοινωφελή σκοπό, χωρίς προσπορισμό οικονομικού οφέλους, από έναν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Σύλλογο μη κερδοσκοπικό, που το μόνο που προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων αλλά και πανελλαδικά με τις εκδηλώσεις του, είναι διάδοση της παράδοσης και μαθήματα πολιτισμού. Είναι απορίας άξιον, πως το Δημόσιο που οφείλει να προάγει και προστατεύει πολιτισμικές και κοινωφελείς δραστηριότητες, καταλογίζει σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, του οποίου αποδεδειγμένα τα έσοδα είναι η συμβολική ετήσια συνδρομή των μελών του, που με εθελοντική εργασία προσφέρουν δωρεάν πολύ πιο αξιόλογα και ανεκτίμητης οικονομικά αξίας στοιχεία, μια τέτοια υπέρογκη αποζημίωση. Ακόμη και η όλο επιδεινούμενη οικονομική κρίση, κατ’ επίφαση λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής ανά τ.μ., δεδομένου ότι οι αναπροσαρμογές των μισθώσεων στην περιοχή, ήδη από το 2010 είναι της τάξεως τουλάχιστον της μείωσης του 50% του μισθώματος. Τέλος, ο υπολογισμός της εν λόγω αποζημίωσης και το μέτρο της επιβολής της, υπερβαίνουν καταφανώς και την αρχή της αναλογικότητας (25 παρ. 1 Σ). Επισημαίνουμε όπως εμφαίνετε και από τις  επισυναπτόμενες φωτογραφίες, ότι παραλάβαμε αποθηκευτικό χώρο πρώην ταχυδρομείου  της Αμερικάνικης Βάσης   χωρίς  παράθυρα και όχι γραφεία που επικαλείστε στο πρωτόκολλο αποζημίωσης.
 Πέραν των βάσιμων αντιρρήσεων που εκφράσαμε ανωτέρω για την ως άνω Πράξη Καθορισμού Αποζημίωσης, ως προς την έκταση του χώρου, το χρονικό διάστημα και την τιμή που έλαβε υπόψιν της για να μας καταλογίσει τελικά το ποσό των πλέον των 23410,58 ευρώ ως αποζημίωση, δέον να υπογραμμισθεί ότι, αν και ο εν λόγω χώρος που επαναλαμβάνουμε, ουδέποτε αμφισβήτησε ο σύλλογός μας ότι πρόκειται για Δημόσιο Κτήμα, ούτε αντιποιήθηκε τη νομή του, ούτε αναίρεσε με πράξεις της το δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης, είναι κομμάτι μιας ευρύτερης περιοχής, η περίπτωση του συλλόγου  μας θα πρέπει να κριθεί ad hoc από την Υπηρεσία σας. Και τούτο διότι, εκτός της μη αυθαίρετης εκ μέρους μας κατάληψης και της χρήσης του χώρου κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνάμα στήριξης από, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους δημόσιους φορείς, η αξιοποίηση του εν λόγω χώρου, είναι καθαρά και αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής συμβολής και της εθελοντικής εργασίας των μελών μας. Κρίνοντας τον ιστορικότατο πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής μας  «αυθαίρετο», και καταλογίζοντας του ως αποζημίωση ένα χρέος που θα οδηγήσει στη διάλυσή του και στην αδικαιολόγητη προσωπική οικονομική επιβάρυνση των μελών του ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ, αναιρούνται όλα όσα, σκοπείτε με την αξιοποίηση της έκτασης να προστατεύσετε.

   2)   Μας υποδείχτηκε  επίσης το ΤΟΛ 403 επιφανείας  379,50 το οποίο ανέλαβε την ευθύνη το Υπουργείου Πολιτισμού και οι παραπάνω φορείς του να προβούν  σε επισκευή αυτού γιατί  ήταν σε κατάσταση ερήμωσης ,όπως και παραμένει  μέχρι και σήμερα μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών βάσεων, για δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου. Το ΤΟΛ αυτό ουδέποτε το παραλάβαμε , ούτε το χρησιμοποιήσαμε αφού το αρμόδιο Υπουργείο και ο οργανισμός  Αθήνα -2004 ουδέποτε  το επισκεύασαν και παραμένει ερείπιο μέχρι και σήμερα στερούμενο ακόμη και ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς παράθυρα και  ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΥΘΕΡΕΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ (επισυνάπτεται σειρά φωτογραφιών) .

          Είναι  δε απορίας  άξιο ,ΑΔΙΚΟ ,ΑΝΗΘΙΚΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΟ ,να μας καταλογίζεται  αποζημίωση 51.422,25 ΕΥΡΩ χρήσεως για το ανωτέρω ΤΟΛ 403 που ουδόλως το παραλάβαμε ,οι πόρτες του είναι ακόμα κλειδωμένες με τα λουκέτα και τα κλειδιά  της Κτηματικής  Υπηρεσίας  μετά την αποχώρηση της Αμερικάνικης βάσης, ούτε φυσικά το χρησιμοποιήσαμε αφού μέχρι σήμερα  δεν έχει προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ανακαίνισή αυτού, όπως μας είχε υποσχεθεί και βεβαίως παραμένει σε κατάσταση ερειπίου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα,   παράθυρα και με πολλές ΑΥΘΕΡΕΤΕΣ εισόδους (επισυνάπτονται φωτογραφίες ) που το καθιστούν έκθετο σε ναρκομανείς ζητιάνους και κακοποιά στοιχεία που εμείς προσπαθούμε να αποβάλουμε με την συνεχή περιφρούρηση και με την πραγματοποίηση  πολιτιστικών εκδηλώσεων και την εν γένει διάδοση του πολιτισμού.
         
                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΑΣΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
και όσους προφορικά θα εκθέσουμε ενώπιόν Σας

Αιτούμαστε την  άμεση , οριστική διευθέτηση της οφειλής, με ακύρωση της προσβαλμένης   πράξης καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά ,
την δυνατότητα παραμονής με αντάλλαγμα και όρους αποχώρησης μας, όσο χρόνο κρίνετε σκόπιμο για την μετέπειτα αξιοποίηση του χώρου,
την βοήθεια, που ουδέποτε μας αρνηθήκατε, για μετεγκατάσταση σε κάποιο άλλο ακίνητο  του δημοσίου ,αλλά όπως και εσείς τονίσατε, με νόμιμη παραχώρηση.

Σε κάθε περίπτωση και όλως  επικουρικά για να εκθέσουμε τις θέσεις μας ενώπιον της δικαιοσύνης ,πρόκειται για την προκαταβολή του 20% του ανακοινωθέντος προστίμου, παρακαλούμε
Α)  να αναπροσαρμόσετε στο προσήκον μέτρο την αποζημίωση χρήσεως και μόνο όσο αφορά το 404 κτίριο, παρά το ότι ουδέν οφείλουμε, αφού μεταξύ μας υπήρχε σχέση χρησιδανείου,
Β)  την διαγραφή του ποσού αποζημίωσης 51.423,25 ΕΥΡΩ χρήσεως για το κτίριο με αριθμό 403 ως ουδέποτε χρησιμοποιηθέν, και επί της βάσει των παραδοχών της υπηρεσίας σας κατά την συνάντησή μας
Στα πλαίσια δε της εκκρεμούσας ενδίκου λύσεως της διαφοράς μας, σας επαναλαμβάνουμε  και πάλι οτι σας παραδίδουμε την χρήση του υπό κρίση χώρου, θέση  που σας έχουμε δηλώσει προφορικά και εγγράφως από την αρχή.
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Για τον σύλλογό μας
Ο Πρόεδρος  
                                   Δημήτρης  Σιαματάκης     

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ