"Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ" Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο ΔΡΑΣΗΣ , ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

"Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ"
Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο ΔΡΑΣΗΣ 
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Το  Σχέδιο Δράσης απευθύνθηκε  καταρχήν σε άνεργους Δημότες ή μόνιμους κάτοικους του  Δήμου Γλυφάδας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ καθώς και σε νέους επιστήμονες.
Στόχος της Δράσης
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η πληρέστερη επιλογή των τελικών ωφελουμένων της δράσης. Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας.
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Κατά τη δράση αυτή έγινε  η επιλογή των 78 ατόμων που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης, από τους δυνητικά ωφελούμενους της περιοχής. Η παρούσα δράση περιέλαβε  την υλοποίηση τριών (3) ατομικών συνεδριών με κάθε δυνητικό ωφελούμενο, ώστε να επιλεχθούν οι πλέον κατάλληλοι για το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο σύμβουλος  προσπάθησε  να συνδυάσει τις ανάγκες και επαγγελματικές δεξιότητες των ωφελουμένων, με τις επιμέρους δράσεις του Σχεδίου, αλλά και να τους κατευθύνει προς την τελική τους τοποθέτηση στην αγορά εργασίας.
Μεθοδολογία Υλοποίησης
Οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας επιλογής έχουν ως ακολούθως: 
  1η Φάση : Προσέλκυση ωφελούμενων – δημοσιοποίηση του Σχεδίου:  Για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση των ομάδων στόχου  αξιοποιήθηκαν  τεχνικές εργαλεία και διαφορετικά μέσα δημοσιότητας τοπικής και εθνικής εμβέλειας. Ειδικότερα:
             Ενημέρωση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Αμέσως μετά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης, ο Δικαιούχος «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» προχώρησε σε δημοσίευση και αποστολή επιστολής στους αρμόδιους φορείς  προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ, Γραφεία Εργασίας, κλπ.) και οι επαγγελματικοί φορείς των ωφελουμένων, όσο και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι και το ευρύ κοινό, σχετικά με τους φορείς υλοποίησης, το αντικείμενο και την περιοχή παρέμβασης, το είδος και το περιεχόμενο των δράσεων, καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής των ωφελουμένων. Επίσης, οι αρμόδιοι φορείς ενεργοποιήθηκαν  προς υπόδειξη δυνητικών ωφελούμενων, στους οποίους απευθύνεται το έργο.  Αναλυτικά, με τη γνωστοποίηση του εγκεκριμένου έργου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» πραγματοποίησε  αίτημα παραπομπής ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη απευθύνθηκε για τον ίδιο λόγο και στους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς ( επιμελητήρια), ώστε να συμπληρώσει την κατάσταση των κατάλληλων υποψηφίων και με τους υπόλοιπους ωφελούμενους της Πράξης που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες (νέοι επιστήμονες).
Ενημέρωση δυνητικών ωφελουμένων:  Παράλληλα με την εξασφάλιση συνέργιας από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  ανέλαβε  συμπληρωματικές ενέργειες προσέγγισης και κινητοποίησης  ( Αφίσες, δημοσίευση ολοσέλιδης καταχώρησης, αναρτήσεις στο ιντερνέτ κλπ) του συνόλου των δυνητικά ωφελουμένων , στοχεύοντας στην πληροφόρηση των ωφελούμενων που είναι δυνητικά επιλέξιμοι για το έργο και τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΔ για τις περιπτώσεις μη εγγεγραμμένων ανέργων υποψηφίων με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2η Φάση : Επιλογή ωφελούμενων: Η επιλογή των ωφελουμένων έγινε  από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Στο στάδιο της επιλογής ακολουθήθηκαν  οι εξής τις βασικές διαδικασίες :
 
1.             Ορισμός στελεχών που θα επιφορτιστούν με την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής, την διενέργεια συνέντευξης με τους υποψηφίους, και την υποβολή εισηγητικής κατάστασης και έκθεσης υποψήφιων ωφελουμένων στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.
2.             Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων.
3.             Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων σε επιλεγμένο σημείο και έλεγχος πληρότητας.
4.             Διενέργεια  συνέντευξη με τους υποψήφιους ωφελούμενους.
5.             Διάγνωση ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων.
6.             Σύνταξη καταλόγου αρχικά επιλεγέντων ωφελουμένων  και αποστολή στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.
7.             Οριστική επιλογή ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με βάση σταθμισμένα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων  βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) την διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την αναπτυξιακή σύμπραξη. «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων διαμορφώθηκε  βάσει 6 κατηγοριών κριτηρίων, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 
1.             ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1.1.         Φύλο
1.2.         Ηλικία
1.3.         Χρόνος ανεργίας (για την 1η κατηγορία ωφελουμένων)
1.4.         Οικογενειακή κατάσταση - Υποστηρικτικό περιβάλλον
1.5.         Προστατευόμενα μέλη
1.6.         Δημότης ή μόνιμος κάτοικος Γλυφάδας
1.7.         Οικονομική κατάσταση, Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων      
2.             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥ
2.1.         Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
2.2.         Νέοι επιστήμονες
3.             ΚΙΝΗΤΡΑ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1.         Βαθμός κινητοποίησης
3.2.         Επαγγελματικοί στόχοι – επιδιώξεις
3.3.         Έφεση στο πεδίο παρέμβασης 
3.4.         Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου
4. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
4.1      Εκπαιδευτικό επίπεδο
4.2      Παρακολούθηση
προγραμμάτων κατάρτισης στο παρελθόν 
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
5.1.     Επαγγελματικές δεξιότητες/ προϋπηρεσία
5.2.     Συνάφεια επαγγελματικού προφίλ με το αντικείμενο της παρέμβασης
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
6.1.     Ευελιξία
6.2.     Προσαρμοστικότητα
6.3.     Αυτογνωσία
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και του σχετικού πίνακα μοριοδότησης, η Επιτροπή Επιλογής  κατήρτισε  την τελική λίστα ωφελουμένων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όπως προέκυψε  από τη σειρά κατάταξης τους. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν επιλέχθηκαν), όσο και σε ευρύτερο επίπεδο με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάρτηση του πίνακα των επιλεχθέντων στο διαδίκτυο.  
8.             Διενέργεια διαδικασιών πληροφόρησης/ ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων (τόσο από την επεξεργασία των αιτήσεων στη φάση προετοιμασίας όσο και από την απόφαση απόρριψης τους από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων) έτσι ώστε να λάβουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:
             Παραπομπή σε εξειδικευμένο φορέα ευρέσεως εργασίας.
             Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επιδοτήσεις, δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και ότι άλλο έχει να κάνει με δυνατότητες – πιθανότητες απασχόλησης.
3η Φάση: Υποδοχή Ωφελουμένων. Η διαδικασία υποδοχής ξεκινά ουσιαστικά πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελούμενων στη φάση της προσέλκυσης ωφελουμένων κατά την οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σχέδιο, εκφράζουν το αίτημα τους και ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου. Ήδη, από το αρχικό στάδιο της προσέγγισης των ωφελούμενων ανέργων, καταγράφηκαν  οι πρώτες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και σκιαγραφήθηκε  το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, επιμελητήρια) που συνοδεύει κάθε αίτηση. Η αίτηση του ωφελούμενου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρήθηκαν  σε Ατομικό Φάκελο με βάση τον οποίο το στέλεχος υποδοχής ανέλαβε  να καθορίσει τις απαιτούμενες για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση ενέργειες και εν τέλει να εντάξει τον ωφελούμενο στις δράσεις του έργου.
Με βάση τα συμπεράσματα του σταδίου αξιολόγησης των επωφελούμενων, διερευνήθηκε  και προσδιορίστηκε  το είδος του επαγγέλματος που ανταποκρίνεται στο profile και στις επιθυμίες του επωφελούμενου, σε συνδυασμό με τις δεξιότητες-ικανότητες που διαθέτει. Παράλληλα, καθορίστηκαν  τα καθήκοντα-εργασίες που ο επωφελούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει με επιτυχία και η ακριβής αντιστοίχησή τους με τα χαρακτηριστικά των πιθανών θέσεων εργασίας (επαγγελματικός προσανατολισμός –διερεύνηση κλίσεων). Στη φάση αυτή, ο επαγγελματικός σύμβουλος συνεργάστηκε  με τον ωφελούμενο προκειμένου στην αποτίμηση του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος του, τον καθορισμό των επαγγελματικών του στόχων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση του ατόμου για θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, κλπ. Ο σύμβουλος πληροφόρησε  όλες τις προοπτικές που ανοίγονται στο συμβουλευόμενο.  Στη φάση αυτή έγινε  ο συνδυασμός (matching) των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων, με αυτά που έχει να προσφέρει ο ωφελούμενος. Παράλληλα, έγινε  απολογισμός των δεξιοτήτων που υπάρχουν καθώς και αυτών που πρέπει να αποκτηθούν μέσω της εκπαίδευσης – κατάρτισης.
 
Εταίρος:  
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε  από τον Εμπορικό Σύλλογο Γλυφάδας.
 
Οι 78 ωφελούμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ της αναπτυξιακής σύμπραξης . «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» θα παρακολουθήσουν προγράμματα  κατάρτισης  στους εξής κλάδους :
 
38 Ωφελούμενοι : "Τεχνικές Πωλήσεων Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών λιανικού εμπορίου"
15 Ωφελούμενοι : "Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων"
25 Ωφελούμενοι :  "Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - παροχής υπηρεσιών ασφάλειας"
 
Η δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Ακολουθούν Δράσεις που περιλαμβάνουν :
 
-          Θεματικό εργαστήριο: Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα – Υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
-          Θεματικό εργαστήριο: Πληροφόρηση – συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοοργάνωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
-          Θεματικό εργαστήριο: Σύγχρονες Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων – Υπηρεσιών
-          Θεματικό εργαστήριο: Συμβουλευτική (mentoring) των εργοδοτών αναφορικά με την ανάπτυξη / ενίσχυση των επιχειρήσεών τους
-          Επιχειρηματικός σχεδιασμός – Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
-          Επιχειρηματικός σχεδιασμός - Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
-           
Οι Δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από:
             Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
             Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών
             Δήμος Γλυφάδας
             Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική
Μετά την ολοκλήρωση των Δράσεων οι Ωφελούμενοι θα  τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης για 4 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις . Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα, ενώ η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα.
Συνολικά σε όλη την Ελλάδα οι ωφελούμενοι των δράσεων "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ" και "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ"» είναι 10.000
.Οι ωφελούμενοι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» είναι συνολικά 78 και συγκεκριμένα: 43 γυναίκες, 35 άνδρες, όλοι  είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΟΝ .

WHO IS WHO:ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ