Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Η Αναπτυξιακή σύμπραξή «Παραλιακό Μέτωπο Ανάπτυξης» προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Γλυφάδας να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους, (450€ Χ 4 Μήνες) , καταρτισμένους στους τομείς Εμπόριο και Εστίαση  από το Τοπικό Σχέδιο Για την Απασχόληση στη Γλυφάδα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (τηλ: 2108947108) 
Στην σελίδα του ΟΑΕΔ δημοσιεύτηκε σχετική προκήρυξη, στην οποία υπάρχουν, με κάθε λεπτομέρεια, οι προϋποθέσεις που χρειάζονται την επιχορήγηση της επιχείρησης. http://www.oaed.gr/images/APASXOLHSH/TOPSCA/dhmosiaprosklhsh.pdf
Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούµενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,  προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και  «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες - ΤοπΕΚΟ»

Ο ∆ιοικητής του Ο.Α.Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013  (ΦΕΚ Α΄ 88) καλεί τις επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000ωφελούµενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες - ΤοπΕΚΟ» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ωφελούµενους της µε αριθµ. 2.475/οικ.3.33/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 16/Β/11-1-2012):Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής και συγκεκριµένα:
• της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»
∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
1. ∆ικαιούχοι – Επιχειρήσεις
∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα.Ως οικονοµική δραστηριότητα νοείται η παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε µία αγορά έναντι ανταλλάγµατος. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυµούν να προσλάβουν µε το πρόγραµµα µέλη τους ως εργαζόµενους. Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία της αίτησης (ηµερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού
Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι που:∆ιαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους και µέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συµµετοχής στο πρόγραµµα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ που θα προκύπτει από το ειδικό µητρώο της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράµµατος, και  Έχουν ωφεληθεί δράσεων σε «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συµµετοχής σε πρόγραµµα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρµόδια Αναπτυξιακή Σύµπραξη (ΑΣ).
 Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν µέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του ο̟ποίου υπάγεται η έδρα της ε̟πιχείρησης ε̟λέγχοντας α̟πό τη σχετική στήλη.
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής του.  Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους ανέργους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης).  Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους ανέργους ηλικίας (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του µισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους τέσσερις (4) µήνες.
Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως µήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο µήνας πρόσληψης ανεξάρτητα από τον αριθµό ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της τελευταίας επιχορήγησης θα υποβάλλονται εντός δύο µηνών από το µήνα λήξης της επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης για τους µισθωτούς και για τους ηµεροµισθίους, µε ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες ασφάλισης. Ως πλήρης απασχόληση νοείται η παροχή εξαρτηµένης εργασίας που καλύπτει τόσο το ωράριο πλήρους απασχόλησης που ισχύει στην επιχείρηση, όσο και στις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από νόµο ή τις οικείες Συµβάσεις Εργασίας, τον Κανονισµό Εργασίας, την επιχειρησιακή συνήθεια κλπ. Επίσης κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή η λήψη άδειας άνευ αποδοχών από το (επιχορηγούµενο και µη) προσωπικό µετά από σχετική αίτηση που υποβάλλουν προς την επιχείρηση, έως –συνολικά- τριάντα ηµέρες.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούµενες και µη θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος (4 µήνες).
Εφ όσον ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα παρακαλούμε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση στην οποία σας παραπέμπει η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τρόφιμα που δεν χαλανε

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ