Απαντηση του Μητροπολίτη Γλυφάδος Κ.Κ. Παυλου σχετικα με τα λεγομενα" κενα μνημεια "του Νεου νεκροταφειου


              ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ
                                                                                                                       
                      ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@ote net.gr
                        

          Ἀξιότιμε κ. Γενικέ
                   Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

                   Εἰς τό ὑπ΄ ἀριθμ. Οικ. 2942 / 6 - 9 - 2011  Ἔγγραφον   τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, ὑπογεγραμμένον ὑφ΄ Ὑμῶν, ἀναγράφεται ὅτι,  "σύμφωνα με ανώνυμες καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, αμφισβητείται και το εάν σε ορισμένους από τους 8 μαρμάρινους τάφους που κατασκευάστηκαν στον εν λόγω χώρο στις 12 του προηγούμενου Αυγούστου έχουν ενταφιαστεί νεκροί".

                     Ἀποροῦμεν, κύριε Γενικέ, πῶς ἀνώνυμοι καταγγελίαι, δίχως νά διερευνηθοῦν καί διασταυρωθῇ τό ἀληθές τῶν καταγγελλομένων, δύνανται νά χρησιμοποιῶνται, ὡς ἄλλοθι δι΄ ἕνα κρατικόν λειτουργόν, ὅστις διά τῆς ὑπογραφῆς αὐτοῦ, ἐκθέτει εἰς οἱονδήποτε κακοπροαίρετον, τόν Ἐπίσκοπον καί τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς τελέσαντας μετά πάσης τιμῆς καί τάξεως τούς συγκεκριμένους ἐνταφιασμούς, ἐν τῷ ὡς ἄνω Κοιμητηρίῳ.
                    Ἐπειδή  ἡμεῖς,  Μητροπολίτης, Ἱερεῖς καί οἱ παρευρε-θέντες χριστιανοί, δέν περιπαίζομεν τήν ἱερωτάτην ὕστατον ἐπίγειον πρᾶξιν τῶν κεκοιμημένων ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, ἀλλ΄ ἐν φροντίδι καί Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκολουθίᾳ -Τελετῇ, ἐνεταφιάσαμεν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ ὀκτώ χριστιανούς, καλοῦμεν Ὑμᾶς, τό ταχύτερον, ὅπως :
          α) γνωρίσητε ἡμῖν ἐγγράφως τήν ὕπαρξιν τῶν σχετικῶν στοιχείων καί τῶν ὀνοματεπωνύμων τῶν καταγγελλόντων καί
          β) ἀνασκευάσητε ἐγγράφως τήν ἀνωτέρω θέσιν, τήν ὁποίαν θεωροῦμεν ὡς ἀβάσιμον, ὑποθετικήν καί συκο-φαντικήν, ὑποκρύπτουσαν δολιότητα ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Προσώπου, τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας καί τῶν διαχρονικῶν περί τῆς ταφῆς τῶν κεκοιμημένων, πανανθρωπίνων ἀξιῶν.
                    Εἰς περίπτωσιν μή ἀνασκευῆς τῶν Ὑμετέρων δηλώσεων, θά ἀναγκασθῶμεν, ὅπως προσφύγωμεν εἰς τήν Ἐλληνικήν Δικαιοσύνην, πρός ἀποκατάστασιν τῆς Ἀληθείας.

                         Μετ΄εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί πάσης τιμῆς,
                                  Έλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.
                                 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ          †  Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό