ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη

1.    Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:                       
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηλιούπολης και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε
§  Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων (35 ωφελούμενοι) σε υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, ή εναλλακτικά
§  Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Σχεδιάζεται η δημιουργία 5 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπου θα απασχοληθούν 35 συνολικά ωφελούμενοι, ενώ 10 ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν για τη δημιουργία νέων ατομικών επιχειρήσεων.


2.    Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:
Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση
 • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
«Ίδρυση ατομικής επιχείρησης»
120
€ 6,00
«Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης»
120
€ 6,00
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων»
140
€ 6,00
«Βοηθός επισιτιστικών επαγγελμάτων»
120
€ 6,00


3.    Εταίροι
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι:

 • EEO GROUP Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων ως συντονιστής,
 • ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ,
 • Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Ηλιούπολης,
 • Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης ΕΠΕ,
 • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ,
 • ΚΕΚ ΑΚΜΗ ΑΕ,
 • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Στρατηγικής και Επικοινωνίας.
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.


4.    Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
β) να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Ηλιούπολης
γ) Να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 45-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ως μακροχρόνια άνεργοι στη συγκεκριμένη κατηγορία θεωρούνται άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου, ή ανύπαντρες μητέρες) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο.

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος.

ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ /ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα που το ετήσιο εισόδημά τους βρίσκεται είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.5.    Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής
Υποχρεωτικά:
-          Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
-          Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
-          Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
-          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
-          Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Παραπεμπτικό από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης / Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι
-          Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
-          Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
-          Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2011


6.    Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα www.topeko-ilioupoli.gr και στα γραφεία των:
-          ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 40-Ηλιούπολη (τηλέφωνο: 210 9942373 – 210 9944189)
-          ΚΕΚ ΑΚΜΗ Α.Ε. επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 337-Ηλιούπολη
(τηλέφωνο: 210 9769560 – 551)
Ώρες επικοινωνίας 10.30-14.00 


7.    Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται έως τις 10 Νοεμβρίου 2012, ώρες 10.30-14.00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις ανωτέρω διευθύνσεις.
Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. – Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης»
Ταχ. Διεύθυνση:             Αγ. Κωνσταντίνου 74Α, Ηλιούπολη 16346
Πληροφορίες:                 κα Δήμητρα Αλειφέρη
Τηλέφωνο:                     210 9769560 – 210 9705762

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρ Φιλάνθη Αγγελάκου: όλα για το Ταεκβοντό